Všeobecné podmienky

Firemné jazykové kurzy

Objednávateľ prejavuje svojou objednávkou záujem o výučbu anglického jazyka podľa špecifík uvedených v objednávke. Kurz následne prebieha v stanovenom období podľa termínu uvedeného na faktúre v danom výučbovom cykle a podľa špecifikácie uvedenej v objednávke.

Vyučovacia hodina je v dĺžke 45 minút, ak nie je dohodnuté inak, pričom spravidla je realizovaná formou dvoch za sebou nasledujúcich vyučovacích hodín pre jedno stretnutie (90 min.).

Poskytovateľ vedie prezenčný hárok, ktorý je na každej vyučovacej hodine podpísaný účastníkom vzdelávacieho kurzu. Účastník svojím podpisom vo výkaze potvrdzuje, že vyučovacia hodina bola realizovaná v plnej dĺžke a kvalite zo strany lektora. V prípade, ak je výučba realizovaná online formou, na konci mesiaca objednávateľ potvrdzuje celkovú realizovanú výučbu za daný kalendárny mesiac e-mailom.

V prípade neúčasti alebo zrušenia účasti na vyučovacej hodine v termíne kratšom ako 24 hodín pred plánovaním začiatkom vyučovacej hodiny nevzniká nárok na náhradný termín a výučbový blok bude účtovaný, ako keby bol odučený. V prípade plánovanej zaneprázdnenosti účastníka v čase konania hodiny v termíne dlhšom ako 24 hodín pred plánovaním začiatkom vyučovacej hodiny je možné na základe vzájomnej dohody s lektorom stanoviť náhradný čas výučby v týždni nasledujúcom po zrušenej hodine.

Na základe dohodnutej vyučovacej a platobnej periódy pre realizáciu jazykového vzdelávania objednávateľ uhradí príslušnú čiastku na základe zálohovej faktúry poskytovateľa, do doby splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre. Po vykonaní úhrady poskytovateľ vystaví faktúru, ktorá bude obsahovať povinné náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu.

V prípade, že nepríde k predĺženiu výučby zo strany objednávateľa, spolupráca zanikne buď vyčerpaním predplateného počtu hodín, alebo obdobím, na ktoré bola dohodnutá výučba podľa dátumu uvedeného na faktúre a objednávke. V takom prípade nevzniká nárok na vrátenie sumy za nedočerpaný objem vyučovacích hodín. V prípade predĺženia výučby do ďalšieho výučbového cyklu je možnosť prenosu nedočerpaných hodín z predchádzajúceho výučbového cyklu.

Pri následných opakovaných plneniach bude v dohodnutom platobnom a vyučovacom cykle vystavená ďalšia zálohová faktúra, čím sa obdobie, podmienky a spolupráca automaticky predlžuje o obdobie uvedené na novej zálohovej faktúre.

Verejné skupinové jazykové kurzy

V prípade, ak je poskytovaný verejný skupinový kurz, je vymedzený rozsahom hodín, dňom a časom výučby, začiatkom kurzu a jeho plánovným ukončením. Po prihlásení, uhradení ceny kurzu a začiatku kurzu nie je možné vykonať žiadne zmeny. Kurz je otvorený pre daný počet účastníkov, po prihlásení a úhrade nie je možnosť storna kurzu a nevzniká akýkoľvek nárok ani za hodiny, ktorých sa študent nezúčastnil. Jazyková škola si vyhradzuje právo verejný kurz neotvoriť v prípade, ak sa na kurz neprihlási dostatočný počet študentov. V danom prípade bude cena kurzu v plnej výške vrátená na účet študenta.