Profil spoločnosti

Astris Language School je súčasťou širokej siete škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v Bratislave. Našou prioritou pre vás - našich študentov a klientov je poskytovať kvalitné, odborné a progresívne jazykové vzdelávanie tímom našich kvalifikovaných, príjemných a ústretových lektorov. S radosťou sme pre Vás pripravili ponuku, celú koncepciu a metodiku tak všeobecných jazykových kurzov určenú pre rôzne vedomostné úrovne jazyka, ako aj rôzne špecializačné kurzy zamerané na konkrétnu jazykovú alebo profesijnú oblasť (financie, právo, medicína, marketing, cestovný ruch, príprava na skúšky).

Kladieme veľký dôraz na kvalitu celého vzdelávacieho procesu, individuálny prístup k študentovi a požiadavkám skupiny, čo je dosahované najmä vhodnou voľbou lektora, vstupným testovaním, nastavením správnych cieľov vzdelávania, malými študijnými skupinami, individuálnym prístupom, použitím kvalitnej a aktuálnej jazykovej literatúry z významných britských vydavateľstiev (Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan), ako aj audio a multimediálnym obsahom a materiálom pripraveným našimi lektormi. Prioritou neustále zostáva otvorený prístup a snaha podporiť váš rast v každom kroku vzdelávania.

Veľký dôraz kladieme prirodzene na to najdôležitejšie, na kvalitu našich pedagógov, ktorí majú odborné a osobnostné predpoklady na to, aby vám - našim študentom a klientom mohli poskytnúť čo najlepší a najvhodnejší systém a metodiku výučby vhodnú pre daný typ kurzu, profil študenta alebo Vaše ciele v oblasti vzdelávania. Naši lektori majú vzdelanie s požadovanou odbornou kvalifikáciou so špecializáciou na anglický jazyk z pedagogickej alebo filozofickej fakulty a prax vo výučbe cudzích jazykov. Súčasťou nášho tímu sú aj kvalifikovaní lektori z anglicky hovoriacich krajín ako Veľká Británia, Kanada alebo USA.

Súčasťou spektra poskytovaných služieb sú aj ponuky našich partnerských škôl v zahraničí, kde naši študenti majú možnosť zdokonaliť svoje schopnosti v anglicky hovoriacom prostredí, spoznávať reálie krajiny, nájsť nových priateľov a objaviť nové cestovateľské zážitky. Študenti majú možnosť navštíviť Veľkú Britániu, Írsko alebo Maltu. Pridaná hodnota je v pochopení vašich cieľov, zámerov a očakávaní a na základe našich skúseností vám odporučiť najvhodnejšiu alternatívu a druh kurzu, jeho rozsah, dĺžku s ohľadom na progres v jazyku, ale aj ubytovanie, či už v apartmánoch, rodinách alebo hoteloch podľa individuálnych preferencií. Poradíme a odporučíme aj optimálnu možnosť dopravy a transférov.

Systém a organizácia vzdelávacej činnosti

Jazykové kurzy Astris Language School sú organizované ako polointenzívne jazykové kurzy v rozsahu raz alebo dvakrát do týždňa po dve vyučovacie hodiny (2x45 min.), prípadne ako intenzívne kurzy. Ucelený blok v rozsahu 48 vyučovacích hodín tvorí jeden trimester, ktorého dĺžka je spravidla tri mesiace (12 týždňov).

Firemné kurzy sú nastavené podľa individuálnych požiadaviek a potrieb študentov, a sú organizované ako otvorené celoročné kurzy alebo ako ucelený balík hodín pri kurze so špecifickým zameraním. Lektor prichádza v pravidelnom dohodnutom čase priamo za klientom do spoločnosti, čím uštríte čas na dochádzanie na kurz.

Poskytovateľ vzdelávacích služieb

Astris, s.r.o., Sputniková 16, 821 02 Bratislava, IČO: 35 892 099, DIČ: 2021 857 079

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro, vložka č. 32336/B

A JOURNEY OF A THOUSAND MILES
BEGINS WITH A SINGLE STEP

- Lao Tzu -