Slovak for Expats

Kurz slovenského jazyka pre cudzincov

Cieľom kurzu Slovak for Expats (A1) je naučiť účastníka rozumieť jednoduchým každodenným výrazom a celkom jednoduchým vetám, ktoré mu umožnia uspokojiť základné životné potreby v osobnej aj spoločenskej komunikácii. Účastník sa naučí predstaviť seba aj iných, iným ľuďom klásť jednoduché otázky, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, predmety, ktoré vlastnia a podobne a dokáže na otázky tohto druhu aj odpovedať. Cieľom je naučiť sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly, zreteľne a ústretovo.

Témy:
 1. Predstavovanie, pozdravy
 2. Veci a svet okolo nás
 3. Mestá a miesta
 4. Nakupovanie
 5. Reštaurácia
 6. Denný program a aktivity
 7. Pracovné prostredie

The purpose of the course Slovak for Expats (A1) is to teach the course participants show to understand simple everyday expressions and simple sentences that will enable them to satisfy their basic life needs in a personal as well as social communication. The course participants will learn how to introduce themselves, how to raise simple questions regarding the identity, address, friends, everyday objects and life situations and at the same time to be able to provide for the answers of the same kind. The course objective is to learn in a simple way how to communicate in the Slovak language providing that a partner is speaking slowly, clearly and in a friendly manner.

Topics:
 1. Introduction, greetings
 2. The world around us
 3. Towns and places
 4. Shopping
 5. Food and eating out
 6. Daily activities
 7. Working environment

CEFR Level:

 • A1

Úroveň:

 • Elementary

Lektor:

 • slovenský

Komunikačný jazyk:

 • anglický jazyk

Rozsah:

 • 100+ vyučovacích hodín