General English

Kurz všeobecnej angličtiny

Kurz je určený všetkým záujemcom na rôznych úrovniach od začiatočníkov cez mierne pokročilú až pokročilú úroveň znalosti jazyka, ktorí potrebujú aktívnou formou rozvíjať svoje jazykové zručnosti v rôznych komunikačných situáciách. Dôraz je kladený najmä na rozvíjanie produktívnych schopností, t.j. ústny a písomný prejav.

Študijná literatúra Empower (Cambridge University Press)

EMPOWER predstavuje nový dynamický kurz všeobecnej angličtiny. Je určený pre študentov všetkých vekových kategórií, ktorí chcú rozvíjať svoje jazykové zručnosti v profesionálnom živote i mimo neho.

Kurz je spracovaný komunikatívnym spôsobom, úlohy sú krátke, produktívne a dynamické, čím je zabezpečená pestrosť tém a variabilnosť úloh. Gramatika je jemne včlenená a prezentovaná cez aktuálne témy dnešnej doby. Učebnica je inšpiráciou k tomu, aby študenti postupne objavovali jazyk, aktívne rozvíjali základné jazykové zručnosti, ako počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie, a vytvárali si nielen trvalé učebné návyky, ale i kladný vzťah k anglickému jazyku a anglosaskej kultúre. V súčasnom globalizovanom svete je dôraz kladený i na poznávanie iných kultúr a zaujímavostí, o ktorých sa študenti dozvedia práve vďaka aktívnemu štúdiu angličtiny.

Kurz zahŕňa aktivity zamerané na cielený verbálny prejav, techniky rýchleho učenia, techniky zamerané na rozvoj pamäťových schopností a časovo limitované zadania imitujúce reálnu komunikačnú situáciu. Každá lekcia má jasne stanovené ciele, ktoré majú študentov motivovať k učeniu a zároveň im majú poskytnúť predstavu o zvládnutom učive. V pravidelných sekciách každej lekcie sa precvičuje funkčný a situačný jazyk, študenti sa oboznamujú s charakteristikami hovorovej angličtiny, rozvíjajú komunikačné zručnosti a rozširujú svoju slovnú zásobu aj o idiomatické výrazy.

Každá jazyková úroveň kurzu umožňuje ucelenú formu štúdia, zároveň však štruktúra učebnice umožňuje prácu s lekciami v ľubovoľnom poradí podľa potreby. Kurz Empower spĺňa podmienky vyplývajúce zo Spoločného európského rámca pre jazykové znalosti (CEFR).

Global (Macmillan)

Global je nový kurz všeobecnej angličtiny určený pre dospelých a pokrýva šesť jazykových úrovní. Je to kurz bohatý na informácie, ktoré sú prezentované a ponúkané sofistikovaným spôsobom. Titul je príťažlivý i z toho dôvodu, že v sebe spája zaujímavý obsah, inteligentné témy a zároveň sa usiluje zvýšiť medzikultúrne povedomie. Na rozdiel od bežných kurzov všeobecnej angličtiny pre dospelých v tejto knihe nenájdete žiadne informácie o celebritách a ich životnom štýle.

Global v plnej miere zohľadňuje potreby dnešných študentov angličtiny, a tak kladie dôraz na efektívnu komunikáciu medzi rodenými anglicky hovoriacimi ľuďmi a ľuďmi pochádzajúcimi z iného kultúrneho a jazykového prostredia. Študenti angličtiny sa vďaka knihe Global naučia nielen jazyk samotný, ale dostanú aj informácie o anglickom jazyku a prostredníctvom angličtiny si rozšíria poznatky tiež z iných oblastí. Kurz je ideálny pre študentov, ktorí chcú komunikovať v medzinárodnom prostredí.

Viac informácii o učebniciach Global

CEFR Level:

  • A1 - C1

Úroveň:

  • Elementary - Advanced

Lektor:

  • slovenský / zahraničný

Rozsah:

  • 150+ vyučovacích hodín / úroveň