Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 

Všeobecné podmienky

Objednávateľ prejavuje svojou objednávkou záujem o výučbu anglického jazyka podľa špecifík uvedených v objednávke. Kurz následne prebieha v stanovenom období  podľa termínu uvedeného na faktúre v danom výučbovom cykle a podľa špecifikácie uvedenej v objednávke.

Vyučovacia hodina je v dĺžke 45 minút, ak nie je dohodnuté inak, pričom spravidla je realizovaná formou dvoch za sebou nasledujúcich vyučovacích hodín pre jedno stretnutie (90 min.).

Poskytovateľ vedie prezenčný hárok, ktorý je na každej vyučovacej hodine podpísaný účastníkom vzdelávacieho kurzu. Účastník svojím podpisom vo výkaze potvrdzuje, že vyučovacia hodina bola realizovaná v plnej dĺžke a kvalite zo strany lektora.

V prípade neúčasti alebo zrušenia účasti na vyučovacej hodine v termíne kratšom ako 24 hodín pred plánovaním začiatkom vyučovacej hodiny nevzniká nárok na náhradný termín a výučbový blok bude účtovaný, ako keby bol odučený. V prípade plánovanej zaneprázdnenosti účastníka v čase konania hodiny v termíne dlhšom ako 24 hodín pred plánovaním začiatkom vyučovacej hodiny je možné na základe vzájomnej dohody s lektorom stanoviť náhradný čas výučby v týždni nasledujúcom po zrušenej hodine.

Na základe dohodnutej vyučovacej a platobnej periódy pre realizáciu jazykového vzdelávania objednávateľ uhradí príslušnú čiastku na základe zálohovej faktúry poskytovateľa, do doby splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre. Po vykonaní úhrady poskytovateľ vystaví faktúru, ktorá bude obsahovať povinné náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu.

V prípade, že nepríde k predĺženiu výučby zo strany objednávateľa, spolupráca zanikne buď vyčerpaním predplateného počtu hodín, alebo obdobím, na ktoré bola dohodnutá výučba podľa dátumu uvedeného na faktúre a objednávke. V takom prípade nevzniká nárok na vrátenie sumy za nedočerpaný objem vyučovacích hodín. V prípade predĺženia výučby do ďalšieho výučbového cyklu je možnosť prenosu nedočerpaných hodín z predchádzajúceho výučbového cyklu.

Pri následných opakovaných plneniach bude v dohodnutom platobnom a vyučovacom cykle vystavená ďalšia zálohová faktúra, čím sa obdobie, podmienky a spolupráca automaticky predlžuje o obdobie uvedené na novej zálohovej faktúre.