Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 
   

General English Course
Kurz všeobecnej angličtiny

Špecifikácia kurzu

CEFR Level indikátor: A1-C1
Úroveň: Elementary - Advanced
Lektor: slovenský/zahraničný lektor
Rozsah:
150+ vyuč. hodín/ úroveň

Profil kurzu

Kurz je určený všetkým záujemcom na rôznych úrovniach od začiatočníkov cez  mierne pokročilú až pokročilú úroveň znalosti jazyka, ktorí potrebujú aktívnou formou rozvíjať svoje jazykové zručnosti v rôznych komunikačných situáciách. Dôraz je kladený najmä na rozvíjanie produktívnych schopností, t.j. ústny a písomný prejav.

Štúdijná literatúra

Empower (Cambridge University Press)

 

EMPOWER predstavuje nový dynamický kurz všeobecnej angličtiny. Je určený pre študentov všetkých vekových kategórií, ktorí chcú rozvíjať svoje jazykové zručnosti v profesionálnom živote i mimo neho.

 

Kurz je spracovaný komunikatívnym spôsobom, úlohy sú krátke, produktívne a dynamické, čím je zabezpečená pestrosť tém a variabilnosť úloh. Gramatika je jemne včlenená a prezentovaná cez aktuálne témy dnešnej doby. Učebnica je inšpiráciou k tomu, aby študenti postupne objavovali jazyk, aktívne rozvíjali základné jazykové zručnosti, ako počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie, a vytvárali si nielen trvalé učebné návyky, ale i kladný vzťah k anglickému jazyku a anglosaskej kultúre. V súčasnom globalizovanom svete  je dôraz kladený i na poznávanie iných kultúr a zaujímavostí, o ktorých sa študenti dozvedia práve vďaka aktívnemu štúdiu angličtiny.

Kurz zahŕňa aktivity zamerané na cielený verbálny prejav, techniky rýchleho učenia, techniky zamerané na rozvoj pamäťových schopností a časovo limitované zadania imitujúce reálnu komunikačnú situáciu. Každá lekcia má jasne stanovené ciele, ktoré majú študentov motivovať k učeniu a zároveň im majú poskytnúť predstavu o zvládnutom učive.

V pravidelných sekciách každej lekcie sa precvičuje funkčný a situačný jazyk, študenti sa oboznamujú s charakteristikami hovorovej angličtiny, rozvíjajú komunikačné zručnosti a rozširujú svoju slovnú zásobu aj o idiomatické výrazy.

 

Každá jazyková úroveň kurzu umožňuje ucelenú formu štúdia, zároveň však štruktúra učebnice umožňuje prácu s lekciami v ľubovoľnom poradí podľa potreby. Kurz Empower spĺňa podmienky vyplývajúce zo Spoločného európského rámca pre jazykové znalosti (CEFR).Global (Macmillan)

     

Global je nový kurz všeobecnej angličtiny určený pre dospelých a pokrýva šesť jazykových úrovní. Je to kurz bohatý na informácie, ktoré sú prezentované a ponúkané sofistikovaným spôsobom. Titul je príťažlivý i z toho dôvodu, že v sebe spája zaujímavý obsah, inteligentné témy a zároveň sa usiluje zvýšiť medzikultúrne povedomie. Na rozdiel od bežných kurzov všeobecnej angličtiny pre dospelých v tejto knihe nenájdete žiadne informácie o celebritách a ich životnom štýle.

Global v plnej miere zohľadňuje potreby dnešných študentov angličtiny, a tak kladie dôraz na efektívnu komunikáciu medzi rodenými anglicky hovoriacimi ľuďmi a ľuďmi pochádzajúcimi z iného kultúrneho a jazykového prostredia. Študenti angličtiny sa vďaka knihe Global naučia nielen jazyk samotný, ale dostanú aj informácie o anglickom jazyku a prostredníctvom angličtiny si rozšíria poznatky tiež z iných oblastí. Kurz je ideálny pre študentov, ktorí chcú komunikovať v medzinárodnom prostredí.