Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 
   

Dream job & Interview
Prípravný kurz na pracovný pohovor

Špecifikácia kurzu

CEFR Level indikátor: B1-B2
Úroveň: Intermediate - Upper-Intermediate
Lektor: slovenský lektor
Rozsah:
48 vyuč. hodín (1. modul - základný: 24 vyuč. hodín, 2.modul - rozšírený: 24 vyuč. hodín)

Profil kurzu

Kurz je zameraný na úspešné zvládnutie pracovného pohovoru v anglickom jazyku, ako aj zvládnutie zostavenia motivačného listu a štruktúrovaného životopisu. Dôraz je kladený na rozvoj praktických jazykových zručností z danej oblasti, plynulosť verbálneho prejavu, vedieť sa prezentovať potenciálnemu zamestnávateľovi, reagovať na otázky, komunikovať svoje silné stránky, nadobudnuté skúsenosti a kľúčové kompetencie s ohľadom na profil a pracovnú pozíciu, o ktorú sa študent uchádza. Taktiež študent získava cennú spätnú väzbu z hľadiska gramatickej a štylistickej stránky. Kurz je určený pre všetky skupiny na trhu práce (absolventi VŠ, zamestnanci, mamičky po materskej dovolenke, nezamestnaní) so znalosťou všeobecnej angličtiny na úrovni aspoň mierne pokročilí.

Štúdijná literatúra

Colm Downes: Cambridge English for Job-hunting (Cambridge University Press)